Menu Zamknij

Zarząd Główny PTM w latach 2008-2010

Informacje biograficzne

Prezes Stefan Jackowski, profesor, Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego; zainteresowania badawcze: topologia algebraiczna,algebra homologiczna; funkcje: dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 1990-96 i 1999-2005; czł. Senatu UW 2005-08; czł. komitetów redakcyjnychczasopism: Algebraic & Geometric TopologyBanach Center PublicationsFundamenta MathematicaeJournal of Homotopy andRelated Structures.

Wiceprezes Bogusław Hajduk, dr hab., Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze: topologia, geometria;funkcje: prezes Oddz. Wrocławskiego PTM 2003-2005.

Wiceprezes Paweł Walczak, profesor, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego i Instytut Matematyczny PAN; zainteresowaniabadawcze: geometria różniczkowa, teoria foliacji; funkcje: kierownik Oddz. IMPAN w Łodzi; czł. KomitetuMatematyki PAN 1997-2003, czł. Senatu UŁ 1999-2005; prezes Oddz. Łódzkiego PTM 2001-05.

Sekretarz Maciej Czarnecki, dr, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego; zainteresowania badawcze: geometriaróżniczkowa, teoria foliacji; funkcje: skarbnik Oddz. Łódzkiego PTM 2003-05.

Skarbnik Krystyna Jaworska, dr, Instytut Matematyki i Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie; zainteresowania badawcze:równania różniczkowe cząstkowe, rozwinięcia asymptotyczne.

Członek Zarządu Głównego (ZG) Henryk Hudzik, profesor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;zainteresowania badawcze: analiza matematyczna i funkcjonalna, geometria przestrzeni Banacha; funkcje: red. CommentationesMathematicae, czł. komitetów redakcyjnych czasopism: Global Journal of Mathematics and Mathematical SciencesInternational Journal of Pure and Applied Mathematics,Journal of Function Spaces and ApplicationsJournal of Mathematics and ApplicationsProceedings of A. Razmadze Mathematical Institute,ScientiaeMathematicae JaponicaeScience & TechnologyThai Journal of Mathematics, prezes Oddz. Poznańskiego 2000-02, prodziekan Wydziału Matematyki iFizyki UAM 1990-93; prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM 2002-05, czł. Senatu UAM 2000-03 i od 2005.

Członek ZG Wojciech Okrasiński, profesor, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze:zastosowania matematyki; funkcje:

Członek ZG Andrzej Pelczar, profesor, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; zain– teresowaniabadawcze: analiza matematyczna, równania różniczkowe, układy dynamiczne, historia matematyki; funkcje:Wiadomości Matematycznych. rektor UJ1990-93, przew. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 1996-2002, prezes PTM 1987-1991, wiceprezes PTM 1985-87, czł. ZG 1991-2005, czł. Komitetu Matematyki PAN, czł. korespondent Polskiej AkademiiUmiejętności, wiceprezes Europejskiego Towarzystwa Matematycznego 1997-2000, czł. komitetu redakcyjnego

Członek ZG Krystyna Skórnik, dr, Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego; zainteresowania badawcze: zastosowania matematyki;funkcje: prezes Oddziału Górnośląskiego PTM

Członek Komisji Rewizyjnej (KR) Antoni L. Dawidowicz, dr hab., Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowaniabadawcze: teoria prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, teoria procesów stochastycznych, równania różniczkowe cząstkowe, zastosowania matematyki w biologii i medycynie;funkcje: skarbnik Oddz. Krakowskiego 1979-81, przew. Komisji Popularyzacji i Szkolnictwa Średniego Oddz. Krakowskiego 1981-87; czł. KR od 1995, przew. KR od 2003,przew. Jury Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki od 1993.

Członek KR Stefania Krasińska, dr, em. adiunkt Politechniki Śląskiej; zainteresowania badawcze: teoria sterowania;funkcje: czł. KR 1991-2005, przew. KR 1997-2003.

Członek KR Ewa Schmeidel, dr, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej.

Członek KR PTM Stanisław Sędziwy, profesor, Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania badawcze: analizamatematyczna, równania różniczkowe zwyczajne, metody numeryczne, zastosowania ww. w naukach przyrodniczych; funkcje: kier. Katedry Metod NumerycznychInstytutu Informatyki UJ, red. Schedae Informaticae, członek KR PTM 1991-93, 1999-2001.