Menu Zamknij

Zasady przeprowadzania konkursów o nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

(uchwała Zgromadzenia Delegatów PTM z dnia 30 czerwca 2008 roku z poprawkami i uzupełnieniami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniach: 30 czerwca 2010 roku, 22 czerwca 2012 roku, 15 czerwca 2013 roku, 18 czerwca 2016 roku, 27 czerwca 2020 roku i 29 października 2020 roku) – tekst jednolity
Na podstawie §20 ust.1b) Statutu PTM uchwala się co następuje:

§1
(rodzaje nagród – nagrody główne)

 1. PTM przyznaje następujące nagrody:
  1. nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych
  2. nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki
  3. nagroda główna za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki
  4. nagroda dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.
   Nagrody z punktów a), b) i c) mogą mieć formę pieniężną lub statuetki, nagroda z punktu d) – formę pieniężną.
 2. Podstawą przyznania nagród, o których mowa w ust.1a) i 1d) jest dorobek badawczy opublikowany w formie prac naukowych lub książek.
 3. Podstawą przyznania nagrody, o której mowa w ust.1b) mogą być publikacje (podręczniki, książki popularne), a także działalność nauczycielska, redakcyjna lub organizacyjna.
 4. Podstawą przyznania nagrody, o której mowa w ust.1c) mogą być publikacje lub wdrożenia metod matematycznych do rozwiązania zadań praktycznych.
 5. Laureatów nagród, o których mowa w ust.1 wskazuje jury powoływane, na wniosek Zarządu Głównego PTM, przez Zgromadzenie Delegatów PTM.
 6. Nagrodzie wymienionej w ust.1 stosownie do dziedziny, w której osiągnięcia zostały nagrodzone , nadaje się imię jednego z następujących matematyków:
  1. w odniesieniu do nagrody, o której mowa w ust. 1a) : Stefana Banacha
  2. w odniesieniu do nagrody, o której mowa w ust. 1b) : Samuela Dicksteina
  3. w odniesieniu do nagrody, o której mowa w ust. 1c) : Hugona Steinhausa.
 7. PTM wspólnie z Instytutem Matematycznym PAN, przeprowadza konkurs o nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego. Zasady przeprowadzania konkursu ustala umowa między Instytutem Matematycznym PAN a PTM, zatwierdzona przez Zarząd Główny PTM.
 8. Dyplomy nagród są wręczane podczas Forum Matematyków Polskich. Wzór dyplomu ustala Zarząd Główny PTM.
 9. Maksymalne wydatki związane z nagrodami określa corocznie Zarząd Główny PTM.

§2
(rodzaje nagród – nagrody przyznawane przez oddziały)

 1. Oddział Warszawski PTM, wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przyznaje medal im. Wacława Sierpińskiego. Zasady przyznawania medalu ustala umowa między Uniwersytetem Warszawskim a PTM, zatwierdzona przez Zarząd Główny PTM.
 2. Oddział Poznański PTM, wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeprowadza konkurs o nagrodę im. Władysława Orlicza za osiągnięcia w dziedzinie analizy funkcjonalnej. Zasady przyznawania medalu ustala umowa między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a PTM, zatwierdzona przez Zarząd Główny PTM.
 3. Oddziały PTM przeprowadzają corocznie następujące konkursy dla studentów o nagrody:
  1. im. Józefa Marcinkiewicza za najlepszą studencką pracę matematyczną – Oddział Toruński
  2. na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki – Oddział Wrocławski
  3. im. Anny Zofii Krygowskiej za najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki i popularyzacji matematyki – Oddział Krakowski
  4. im. Witolda Wilkosza na najlepszą pracę studencką popularyzujacą matematykę – Oddział Krakowski.
 4. Laureatów nagród, o których mowa w ust.1-3 wskazuje jury powoływane przez Zarząd odpowiedniego Oddziału.
 5. Nagrody, o których mowa w ust.1-3 są przyznawane na podstawie odrębnych regulaminów uchwalanych przez Zarządy Oddziałów i akceptowanych przez Zarząd Główny PTM.
 6. Rodzaje nagród, o których mowa w ust.3, (rzeczowa lub finansowa) ustalają oraz środki na nie zapewniają Zarządy odpowiednich Oddziałów.

§3
(jury konkursów)

 1. Kadencja jury nagród, o których mowa w §1 ust.1 trwa trzy lata i rozpoczyna się jeden rok po rozpoczęciu kadencji władz PTM.
 2. Powołuje sie następujące jury:
  1. dziesięcioosobowe, wspólne dla nagród, o których mowa w §1 ust.1a) i 1d)
  2. pięcioosobowe dla nagrody dla nagrody, o której mowa w §1 ust.1b)
  3. pięcioosobowe dla nagrody, o której mowa w §1 ust.1c).
 3. Przewodniczącego jury powołuje Zarząd Główny PTM spośród członków jury.
 4. W posiedzeniach jury ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym prezes PTM lub wskazany przez niego wiceprezes.
 5. Posiedzenie jury zwołuje przewodniczący w pierwszym kwartale roku następującego po roku ogłoszenia konkursów. Uchwały jury zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 6. Obrady jury są poufne.

§4
(uprawnieni do udziału w konkursie)

 1. Do nagród wymienionych w §1 ust.1a) – 1d), mogą kandydować obywatele polscy lub osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ale zamieszkałe na stałe w Polsce.
 2. Do nagrody wymienionej w §1 ust.1d) mogą kandydować osoby, które w roku, za który przyznawana jest nagroda ukończyły co najwyżej 27 (dwudziesty siódmy) rok życia.

Ograniczenie wiekowe jest podniesione o długość okresów przebywania na urlopie macierzyńskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, rodzicielskim lub wychowawczym albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy. Wskazane podstawy podniesienia ograniczenia wiekowego nie sumują się, jeśli występowały jednocześnie.

W przypadku kobiet, za każde urodzone lub przysposobione dziecko, ograniczenie wiekowe jest podniesione o maksimum z 18 i liczby miesięcy zawieszenia obowiązków zawodowych z tym związanych.

§5
(składanie wniosków)

 1. Konkursy, o których mowa w §1 ust.1a), 1c) i 1d) ogłaszane są corocznie. Konkurs, o którym mowa w §1 ust.1b) ogłaszany jest w latach parzystych, a rozstrzygany w nieparzystych.
 2. Maksymalną liczbę nagród głównych, która może być przyznana w danym roku w poszczególnych kategoriach ustala Zarząd Główny PTM. W kategoriach, o których mowa w ust. 1a) i 1d) przyznawana jest co roku co najmniej jedna nagroda.
 3. Konkursy, o których mowa w §1 ust.1 ogłasza Zarząd Główny PTM w październiku każdego roku, rozsyłając informację do zarządów oddziałów, instytutów badawczych i wydziałów oraz instytutów matematycznych w uczelniach oraz wywieszając ogłoszenie w portalu www.ptm.org.pl . Do ogłoszenia Zarząd Główny PTM dołącza wzór wniosku.
 4. Wnioski o nagrody są przesyłane do Zarządu Głównego PTM nie później niż do końca stycznia następnego roku.
 5. Wnioski o nagrody mogą składać:
  1. Zarządy Oddziałów PTM
  2.  instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych
  3. co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.
 6. Jury może ponownie rozpatrywać wnioski złożone w ubiegłych latach, biorąc pod uwagę również dorobek zgromadzony przez kandydata po złożeniu wniosku.
 7. Zgoda kandydata na zgłoszenie go do konkursu nie jest wymagana.
 8. Na prośbę wnioskodawców wniosek o nagrodę może być zaopiniowany i przekazany Zarządowi Głównemu PTM za pośrednictwem wybranego Zarządu Oddziału PTM. W takim przypadku wniosek powinien wpłynąć do Zarządu Oddziału PTM najpóźniej do 15 stycznia.
 9. Podstawą przyznania nagrody, o której mowa w §1 ust.1a) mogą być publikacje ogłoszone w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i w roku ogłoszenia konkursu. Prace inspirujące rozwój nowych dziedzin matematyki mogą pochodzić z okresu ostatnich dziesięciu lat. W przypadku ponowienia kandydatury z dwu poprzednich lat można zgłaszać prace zaproponowane wówczas do nagrody.
 10. Podstawą przyznania nagród, o których mowa w §1 ust. 1b) i 1c) mogą być publikacje ogłoszone lub osiągnięcia przekazane do praktycznego wykorzystania w trzech latach poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i w roku ogłoszenia konkursu. Podstawą do przyznania tych nagród może być też całokształt dotychczasowego dorobku w dziedzinach, których nagrody dotyczą.
 11. Do nagrody §1 ust.1d) mogą być zgłoszone te prace lub książki, które ukazały się w druku bądź zostały przyjęte do druku najpóźniej w roku ogłoszenia konkursu. W tym drugim przypadku, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu informującego o przyjęciu pracy do druku.

§6
(decyzje i uzasadnienia)

 1. Decyzję i uzasadnienie werdyktu przewodniczący jury przekazuje niezwłocznie do Zarządu Głównego PTM drogą mailową. Podpisany protokół jury w wersji papierowej przewodniczący bądź sekretarz jury przesyła na adres Zarządu Głównego PTM w ciągu tygodnia od daty posiedzenia jury.
 2. O przyznaniu nagrody, laureata informuje drogą elektroniczną prezes PTM.