Menu Zamknij

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

§1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

§2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie.

§3

Uczestnikiem konkursu może być obywatel polski lub osoba studiująca na polskiej uczelni, która w dniu złożenia pracy konkursowej jest studentem studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub ukończyła takie studia w danym roku akademickim.

§4

 1. Prace na konkurs należy składać w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na adres poczty elektronicznej podany w ogłoszeniu konkursu. Przedkładana na konkurs praca musi zawierać klasyfikację tematyczną (AMS 2010 Subject Classification) oraz być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, a także nazwą uczelni w której autor studiuje. W przypadku zawartych w niej rezultatów z probabilistyki dodatkowo należy określić, czy ich znaczenie należy oceniać w kategorii wyników z teorii prawdopodobieństwa czy też z zastosowań matematyki.
 2. Autorzy prac powinni nadesłać na adres do korespondencji oraz na adres elektroniczny:
  a. zaświadczenie z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta, jeśli nie jest to praca magisterska;
  b. opinię promotora w przypadku pracy magisterskiej lub potwierdzenie przyjęcia do druku pracy innej niż dyplomowa;
  c. oświadczenie, że praca nigdy nie była zgłoszona do innych konkursów PTM;

   Adres do korespondencji:
   Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
   Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką TPiZM
   Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
   Plac Grunwaldzki 2/4
   50-384 Wrocław

§5

Pracę oraz uzupełniającą dokumentację należy dostarczyć w terminie do 30 września roku edycji Konkursu . W przypadku materiałów przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 §6

 1. Nagrody przyznaje Jury Konkursu powołane przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, wybrane spośród pracowników nauki. Przewodniczący jury jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Oddziału PTM na okres kadencji władz Oddziału Wrocławskiego PTM spośród samodzielnych pracowników nauki będących członkami Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jury może opierać się na opiniach zaproszonych do współpracy specjalistów. Decyzje jury zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Liczbę nagród ustala corocznie Jury Konkursu. Nagrody są wręczane na uroczystym posiedzeniu Oddziału Wrocławskiego PTM. Nieodebrane dyplomy pozostają w depozycie Oddziału Wrocławskiego PTM.
 3. Oddział Wrocławski PTM powiadamia skuteczne laureatów Konkursu o przyznaniu nagród oraz miejscu i terminie ich wręczenia.

Nadesłanej dokumentacji nie zwraca się.

Nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego